VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A PROVOZNÍ PODMÍNKYTechnický provoz zajišťuje: Imperian online s.r.o. ičo: 04863216, Spisová značka: C 254831 vedená u Městského soudu v Praze pro prodej placených služeb prostřednictvím on-line hry umístěné na internetové adrese www.Damokles.cz a www.supercesko.cz, provozovatelem je Tomáš Kulhánek, IČO: 68390726(dále jen "provozovatel").

1 Předmět, oblast platnosti


1.1 Následující všeobecné smluvní podmínky upravují používání online hry Damokles.cz (dále jen "online hra")
1.2 Provozovatel nabízí online hru a další služby v rámci svých technických a provozních možností, s průměrnou roční dostupností 90 % (devadesát procent). Toto nezahrnuje časové úseky, během nichž je používání online hry a dalších služeb přerušeno nebo ovlivněno v důsledku naléhavých technických důvodů nebo nutných prací údržby. Provozovatel není zodpovědný za tyto případy v souladu s podmínkami této smlouvy. Rovněž nejsou zahrnuta časová období, ve kterých obecné servery nebo servery určitých her společnosti provozovatele neumožňují online přístup z důvodů, které jsou mimo kontrolu společnosti provozovatele (vyšší moc, odpovědnost třetí strany, atd.).
1.3 Provozovatel neustále aktualizuje, mění a vyvíjí online hru a další služby na základě vlastního uvážení. Uživatelé se proto mohou účastnit pouze online hry, nebo jiné nabídky ve své příslušné formě uvedené v daném okamžiku. provozovatele si vyhrazuje právo ukončit provozování online hry nebo odstranit určitou službu bez jakéhokoliv vysvětlení.
1.4 Online hru a jiné služby, které nabízí provozovatel, jsou určeny výhradně pro účely zábavy. Použití této hry nebo služeb pro obchodní nebo komerční účely je přísně zakázáno.
1.5 Uživatelé jsou zodpovědní za to, že jejich vlastní software a hardware je vhodný a aktuální.
1.6 Kromě těchto všeobecných smluvních podmínek se rovněž použijí veškerá stávající pravidla příslušné online hry. V případě nesouladu mezi těmito všeobecnými podmínkami a pravidly hry budou mít při urovnávání rozporu přednost ustanovení těchto všeobecných smluvních podmínek. Kromě toho se podle potřeby také na online hru, konkrétní verze anebo komponenty pro online hru a jednotlivé služby nabízené na internetových stránkách provozovatele vztahují zvláštní smluvní podmínky. Uživatelé budou náležitě informováni o všech specifických podmínkách před použitím příslušné nabídky.
1.7 Jiné předpisy nebo všeobecné smluvní podmínky uživatele, které se odchylují od všeobecných smluvních podmínek společnosti provozovatele, se použijí pouze tehdy, pokud provozovatele poskytne předchozí písemný souhlas s jejich platností.
1.8 Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb online hry ani za způsob jakým služby online hry využívají. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb online hry uživateli či třetími osobami.
1.9 Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb online hry. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb online hry nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
1.10 Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby online hry upravovat nebo inovovat.
1.11 Provozovatel je oprávněn kdykoli měnit ustanovení těchto Podmínek. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách online hry. Tyto změny budou zapracovány do textu a budou zveřejněny ve formě úplného znění Podmínek.
1.12 Služby online hry mohou odesílat uživatelům online hry zprávy formou elektronické pošty, jimiž uživatel dostává požadované informace. Provozovatel je oprávněn elektronickou poštou informovat uživatele o službách online hry, funkcích, provozu, novinkách atd.


2 Uzavření smlouvy


2.1 Aby bylo možné použít online hru a další služby poskytované společností provozovatele, uživatelé se musí zaregistrovat a v případě potřeby nainstalovat konkrétní aplikaci.
2.2 Pouze fyzické osoby mají nárok na registraci. Pouze fyzické osoby mohou být oprávněnými uživateli (žádné skupiny, rodiny, manželé nebo životní partneři atd.)
2.3 Dětem mladším 16 let není dovoleno se registrovat.
2.4 Uživatelé musí zadat jméno hráče a obecně platnou e-mailovou adresu registrovanou pro uživatele, aby se mohli zaregistrovat k online hrám. Mobilní hry vyžadují jméno hráče. Uživatelé nemají nárok na konkrétní jméno hráče. Zvolené jméno hráče nemůže zasahovat do práv třetích stran a porušovat stávající právní zákazy nebo běžná pravidla slušnosti. Zároveň nelze jako jméno hráče použít e-mailovou nebo webovou adresu. Uživatel musí zajistit, aby informace poskytované společnosti provozovatele při registraci byly pravé a úplné.
2.5 Některé hry také umožňují registraci pomocí přihlašovacích údajů Facebooku. Údaje potřebné pro registraci musí být pro tento účel převzaty z uživatelského účtu Facebooku.
2.6 Uživatelé se musí registrovat ke svým účtům sami. Registrace uskutečněná prostřednictvím třetích stran, zejména těch, které registrují jednotlivé osoby komerčně u různých poskytovatelů služeb (registrační služby anebo vstupní služby), není dovoleno.
2.7 Po úspěšné registraci uživatel vytvoří účet („uživatelský účet“), který může spravovat samostatně. Uživatelský účet nemůže být přenesen bez výslovného souhlasu společnosti provozovatele.
2.8 Uživatelé nemají právo registraci nebo aktivaci nárokovat.


3 Obecné povinnosti uživatele


3.1 Uživatelská data
Uživatelé souhlasí s tím, že okamžitě poskytnou společnosti provozovatele jakékoli budoucí změny údajů zadaných při registraci, zejména jakékoli změny e-mailové adresy. Uživatel je povinen na vyžádání potvrdit společnosti provozovatele správnost svých údajů.

3.2 Přihlašovací údaje, identifikace a hesla
3.2.1 Uživatelé jsou povinni zachovávat přísnou důvěrnost všech přihlašovacích údajů, identifikací a hesel.
3.2.2 Termíny „přihlašovací údaje“, „identifikace“ a „hesla“ zahrnují všechny sekvence písmen, znaků anebo číslic používané k ověření uživatele a zabránění neoprávněnému používání třetími stranami. Heslo nesmí být identické se jménem hráče a musí se skládat z kombinace čísel a písmen.
3.2.3 Uživatelé jsou povinni chránit všechny své přihlašovací údaje, identifikace a hesla před přístupem třetích stran.
3.2.4 V případě, že má uživatel důvod se domnívat, že třetí osoby získaly nebo mohly získat neautorizované přihlašovací údaje, identifikace nebo hesla, musí o tom neprodleně informovat Provozovatel a změnit své údaje, nebo si je nechat změnit společností provozovatele. V tomto případě nebo v případě, že provozovatele má konkrétní důkaz o zneužití dat, může Provozovatel dočasně zablokovat přístup k účtu uživatele. Jestliže existuje důkaz o zneužití dat, Provozovatel bude uživatele informovat.
3.2.5 Uživatelé nejsou za žádných okolností oprávněni používat přihlašovací údaje jiného uživatele, pokud pravidla online hry nebo jiné služby neumožňují výjimky.

3.3 Použití webových stránek společnosti provozovatele a jejich obsahu
3.3.1 Webové stránky společnosti provozovatele a mobilní hry obsahují různý obsah, který je chráněn autorskými právy, ochrannými známkami nebo jinými prostředky ve prospěch společnosti provozovatele nebo třetích stran. Pokud to není výslovně povoleno v těchto všeobecných smluvních podmínkách, uživatelé nemohou upravovat, kopírovat, distribuovat, veřejně reprodukovat, používat pro reklamní účely, nebo používat nad rámec smluvně dohodnutých účelů žádnou z webových stránek společnosti provozovatele, mobilní hry nebo obsah či jakékoliv jejich části. Povolují se pouze technické kopie určené pro účely prohlížení a stálé kopie určené výhradně k soukromému použití. Informace o autorských právech a obchodní značky nesmí být změněny, skryty nebo odstraněny.
3.3.2 Termín „obsah“ zahrnuje všechna data, obrázky, text, grafiku, hudbu, zvuky, zvukové sekvence, videa, softwarové programy a kódy, a další informace poskytnuté společností provozovatele. Termín „obsah“ rovněž zahrnuje především všechny služby, které jsou k dispozici ke stažení.
3.3.3 Uživatel je povinen zdržet se jakýchkoli opatření, která mohou ohrozit nebo přerušit řádné fungování internetových stránek provozovatele a veškerých individuálních služeb anebo nabídek tamtéž, či jejich online a mobilních her. Uživatelé jsou také povinni zdržet se jakýchkoli opatření, která by mohla umožnit neoprávněný přístup k datům. Obsah lze vyvolat pouze takovým způsobem, který nebude mít vliv na použití webových stránek provozovatele a obsahu jinými uživateli. Přenos dat nebo softwaru, které mohou ovlivnit hardware nebo software příjemce, není dovolen.
3.3.4 Jakékoli použití internetových stránek provozovatele nebo mobilních her pro obchodní účely, zejména reklamní účely, vyžaduje předchozí výslovný písemný souhlas společnosti provozovatele.
3.3.5 Uživatelé nejsou oprávněni publikovat obsah na webových stránkách provozovatele, v online hrách, mobilních hrách, nebo jiných službách.
3.3.6 Webové stránky společnosti provozovatele nesmí být použity přes anonymizační službu, která skrývá skutečnou IP adresu uživatele.

3.4 Použití klientského softwaru
?V případě nabídek, které vyžadují předchozí instalaci klientského softwaru, poskytuje provozovatele uživateli neomezené, nevýhradní, nepřenosné, osobní, a podle podmínek uživatelské smlouvy časově omezené právo instalovat klientský software a používat ho pro dohodnuté účely dle těchto všeobecných smluvních podmínek a pravidel příslušné hry. Software nesmí být žádným způsobem použit ke komerčním účelům. Změny klientského softwaru a zpětný překlad neoprávněně získaného programového kódu do jiných forem kódů (dekompilace) a jiné typy reverzního inženýrství různých produkčních úrovní softwaru jsou zakázány, pokud nejsou nutné pro zřízení interoperability. Provozovatel je odpovědná za škodu vzniklou uživateli v souladu s ustanoveními zákonné odpovědnosti.


4 Zvláštní podmínky pro používání online a mobilních her


4.1 Uživatel se může zúčastnit online hry pouze s jedním uživatelským účtem, pokud příslušná pravidla hry neumožňují výjimky. Použití několika účtů jedním uživatelem není povoleno. Účty s vícero uživateli, jako jsou tyto, mohou být vymazány nebo zakázány podle uvážení společnosti provozovatele.
4.2 Uživatelům je zakázáno provádět jakékoliv manipulativní zásahy do online a mobilních her. Uživatelé nejsou oprávněni využívat zejména opatření, mechanismy nebo software, které by mohly narušit funkci nebo průběh hry. Uživatelé nesmějí přijímat opatření, která mohou způsobit nepřiměřené nebo nadměrné zatížení technických kapacit. Uživatelům není povoleno blokovat, přepisovat nebo modifikovat obsah generovaný správou hry nebo zasahovat do hry jakýmkoli jiným způsobem.


4.3 Uživatelé nesmí za žádných okolností
a) vytvářet nebo používat cheaty, mody anebo hacky, nebo jakékoliv jiné softwarové produkty třetích stran, které mohou změnit výsledky onlinech her.
b) používat software, který umožňuje data mining, nebo jinak zadržovat nebo shromažďovat informace v souvislosti s online a mobilními hrami.
c) používat virtuální předměty, které jsou používány v online hře, mimo tuto hru, nakupovat virtuální předměty za „skutečné“ peníze, nebo prodávat nebo směňovat virtuální předměty.
d) prodávat, kupovat nebo obchodovat s uživatelskými účty.
To zahrnuje všechna obcházení a podobné akce, nebo činnosti, jejichž následek odpovídá výše uvedeným zákazům.

4.4 Uživatelům je také zakázáno spouštění online hry (včetně všech jednotlivých internetových stránek) pomocí jiných programů, než je poskytnutý internetový prohlížeč nebo klientský program. To se týká zejména takzvaných botů a dalších nástrojů určených k nahrazení nebo doplnění webového rozhraní. Rovněž jsou zakázány skripty a zcela nebo částečně automatizované programy, které poskytují uživatelům výhodu oproti ostatním uživatelům. To zahrnuje funkce automatických aktualizací a další integrované mechanismy prohlížeče, pokud se týkají automatizovaných postupů.
4.5 Je zakázáno používat opatření za účelem skrytí reklam. Nehraje žádnou roli to, zda je reklama skryta záměrně nebo je jinak obecně bráněno jejímu zobrazení, například pomocí blokování automaticky otevíraných oken, prohlížečů zobrazujících pouze text apod.
4.6 Není dovoleno automatické vytváření účtů, bez ohledu na to, zda se zobrazí domovská stránka.
4.7 provozovatele nebo smluvní strany pověřené společností provozovatele jsou držiteli všech a výlučných práv k použitým položkám a virtuálním položkám poskytovaným v onlinech hrách. Uživatelé budou dostávat pouze neexkluzivní právo na využívání virtuálních položek po celou dobu trvání uživatelské smlouvy.


4.8 Převody diamantů
a) Darování diamantů
Diamanty můžete darovat svým přátelům pomocí nástroje „odeslat Diamanty“. Tento nástroj naleznete pomocí kliknutí na obrázek kamaráda u stolu nebo pomocí prohlížení jeho stránky profilu. Není však dovoleno posílat tyto dárky výměnou za peníze nebo peněžní ekvivalent. V takovém případě by mohlo dojít k zablokování Vašeho účtu nebo uplatnění sjednané pokuty na základě uvážení společnosti provozovatele.

b) Převody diamantů
Jediný přípustný způsob převodu diamantů mezi účty je nástroj „odeslat Diamanty“ (viz bod a). Úmyslná ztráta diamantů (například záměrná ztráta pokerové kombinace u stolu) za účelem odeslání diamantů příteli (nebo sobě na jiný účet) představuje porušení všeobecných podmínek. V takovém případě by mohlo dojít k zablokování Vašeho účtu nebo uplatnění sjednané pokuty na základě uvážení společnosti provozovatele.

c) Akumulace bezplatných diamantů / skriptování
Není dovoleno zneužívání skriptů nebo manuálních procesů s cílem vytvářet Diamanty. Takové jednání by mohlo mít za následek zablokování příslušných uživatelských účtů společností provozovatele nebo uplatnění sjednané pokuty.

5 Zvláštní podmínky pro používání komunikačních nástrojů (zejména diskusní fóra, chaty, komentáře)


5.1 provozovatele může poskytnout uživatelům různé komunikační nástroje pro uživatelem vytvořené vstupy a příspěvky na internetových stránkách provozovatele v rámci her, a na sociálních sítích (zejména diskusní fóra, chaty, blogy, knihy hostů atd., stejně jako využití jejich funkcí komentářů, dohromady známé jako „komunikační nástroje“), které může uživatel použít, jsou-li k dispozici. V tomto ohledu poskytuje Provozovatel uživatelům pouze technické prostředí pro výměnu informací. Uživatelé však nemají právo si komunikační nástroje nárokovat.
5.2 Uživatelé přebírají plnou zodpovědnost za uveřejněný obsah a příspěvky. Uživatelé souhlasí s tím, že zprošťují Provozovatel veškerých oprávněných nároků třetích stran vyplývajících z úmyslného porušení povinností uživatelů. provozovatele explicitně nemá obsah zadaný uživateli za svůj vlastní. Nicméně uživatelé udělují společnosti provozovatele trvalé, neodvolatelné a nevýhradní právo používat obsah a příspěvky zveřejněné uživateli.

5.3 V rámci těchto komunikačních nástrojů mají uživatelé zakázáno publikovat nebo šířit obsah na webových stránkách společnosti provozovatele, který:
a) porušuje platné zákony, je proti obecným pravidlům slušnosti nebo je v rozporu se všeobecnými smluvními podmínkami nebo pravidly příslušné hry.
b) porušuje ochranné známky, patenty, funkční nebo návrhové vzory, autorská práva, obchodní tajemství nebo jiná práva třetích osob.
c) je obscénní, rasistický, násilný, pornografický, určený pro dospělé nebo jinak ohrožující vývoj dětí a mladistvých, nebo škodlivý.
d) je urážlivý, obtěžující nebo hanlivé povahy.
e) obsahuje řetězové dopisy nebo pyramidové hry.
f) nepravdivě naznačuje, že je poskytován nebo podporován společností provozovatele.
g) obsahuje osobní údaje třetích osob bez jejich výslovného souhlasu.
h) je svou povahou komerční a specificky propagační.

Porušení těchto pravidel má za následek zablokování nebo smazání účtu uživatele a případně zablokování možnosti nové registrace. Správce není povinen o tomto uživatele informovat.
Opakované a záměrné porušování podmínek provozu online hry může poškozovat zájmy a práva provozovatele, případně jeho partnerů a může tak být řešeno právní cestou.
Provozovatel má právo obsah online hry mazat nebo blokovat a to bez předchozího upozornění.

5.4 Zakázán je jakýkoliv obsah, který porušuje platné zákony, zejména porušuje autorský zákon (či jen odkazuje na obsah porušující autorský zákon, např. nelegální software či hudbu), šíří nesnášenlivost či podněcuje k zločinnosti. Dále je zakázán erotický obsah, hrubě urážlivý či nemorální obsah, či takové užívání služby, které ji úmyslně narušuje, přetěžuje či poškozuje její jméno. Provozovatel si vyhrazuje právo tento obsah smazat, a to i bez předchozího upozornění.
5.5 Zahrnutí webových stránek nebo jmen firem a produktů je povoleno pouze tehdy, pokud to není primárně pro reklamní účely.
5.6 Všichni uživatelé těchto komunikačních nástrojů jsou povinni používat přijatelné slova. Je třeba se vyhnout vulgární kritice nebo hanlivým útokům.
5.7 Bez ohledu na jakákoli jiná práva vyplývající z těchto všeobecných smluvních podmínek, provozovatele má právo zcela nebo částečně odstranit obsah a záznamy, které porušují pravidla těchto všeobecných smluvních podmínek. provozovatele má rovněž právo vyloučit uživatele, kteří porušují tato pravidla, úplně nebo dočasně, z dalšího používání online a mobilních her, webových stránek a dalších služeb společnosti provozovatele.


6 Následky porušení povinností


6.1 Provozovatel není odpovědná za škody vzniklé následkem uživatelova porušení povinností.

6.2 Bez ohledu na jakákoli další zákonná či smluvní práva je na uvážení společnosti provozovatele provést následující kroky proti jakémukoli uživateli, který úmyslně porušil zákon, práva třetích osob, tyto všeobecné smluvní podmínky, nebo některé příslušné doplňující předpisy a pravidla hry:
a) odstranit obsah.
b) udělit uživateli napomenutí.
c) dočasně nebo trvale zablokovat uživateli online hru a obsah webových stránek provozovatele.
d) vyloučit uživatele, i z různých herních funkcí (například chat).
e) vydat dočasný nebo trvalý virtuální zákaz účastnit se hry v případech porušení bodu 6 těchto všeobecných smluvních podmínek, nebo
f) okamžitě ukončit smlouvu.

6.3 Pokud došlo k zablokování nebo vyloučení uživatelů, mohou se přihlásit znovu do služby poskytované společností provozovatele bez jejího předchozího souhlasu.


7 Poplatky za užívání


7.1 Uživatelé mohou hrát online hru v podstatě zdarma. Uživatel však může platit za nákup virtuální měny (diamanty), některé virtuální funkce a další služby (společně s „prodejnými funkcemi“) v souvislosti s online a mobilními hrami. Cena za požadovanou virtuální měnu je v Korunách. Uživatel si může koupit výhody nebo virtuální položky v online hře za zakoupenou prémiovou měnu.
7.2 Uživatelé budou dostávat konkrétní informace o funkcích, které lze zakoupit, zejména o funkčnosti dané funkce, popřípadě jak dlouho bude možné funkci zakoupit, jaká je příslušná kupní cena a jaký je dostupný způsob platby v online hře.
7.3 Uživatelé mohou předložit své nabídky na zakoupení dostupné funkce výběrem požadované položky a požadovaného způsobu platby nabízených v příslušné online hře a kliknutím na tlačítko Koupit nyní, čímž se uzavře proces objednávky.
7.4 Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu svých platebních možností.
7.5 Peníze jsou shromažďovány prostřednictvím poskytovatele služeb pověřeného uživatelem za příslušný způsob platby, nebo prostřednictvím převodu uskutečněného uživatelem. V jednotlivých případech mohou platit kromě všeobecných smluvních podmínek společnosti provozovatele i všeobecné smluvních podmínky uvedené autorizovaným poskytovatelem služeb.
7.6 Po dokončení platebního procesu, nebo v případě převodu po obdržení peněz na účet společnosti provozovatele, připíše provozovatele zakoupené funkce na účet uživatele. Toto připsání současně znamená, že uživatel přijal smlouvu od společnosti provozovatele týkající se nákupu dostupných funkcí.
7.7 V mobilních hrách na portálech jednotlivých obchodních partnerů a v online a mobilních hrách, které byly začleněny do sociálních sítí, se může uzavření smlouvy lišit od zde popisovaného postupu. V těchto případech budou uživatelé informováni o zvláštním postupu pro uzavření smlouvy.
7.8 Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že všechny informace poskytnuté jako součást platební transakce (zejména bankovní účet, číslo kreditní karty, atd.), jsou úplné a správné.
7.9 provozovatele si vyhrazuje právo revidovat poplatky za funkce dostupné ke koupi. To zahrnuje právo společnosti provozovatele zvýšit nebo snížit poplatky za všechny jednotlivé funkce ve všech budoucích případech nákupu prodejných funkcí.
7.10 V případech prodlení bude narůstat zákonný úrok. Provozovatel je také oprávněna zablokovat uživatelský účet, napravit další škody a ukončit služby.
7.11 Pokud by provozovatel musel částku vrátit zpět nebo by musel uhradit storno poplatky vinou uživatele (včetně nedostatečného zůstatku na účtu), ponese uživatel tyto vzniklé náklady.


8 Omezení odpovědnosti


8.1 Uživatelé jsou osobně zodpovědní za jakékoliv porušení práv třetích stran. Uživatelé souhlasí s tím, že uhradí společnosti provozovatele všechny škody vzniklé v důsledku úmyslného nedodržování povinností vyplývajících z těchto podmínek. Uživatelé zprošťují provozovatele odpovědnosti za všechny oprávněné nároky, které ostatní uživatelé nebo třetí strany mohou podat proti společnosti provozovatele v důsledku porušení svých práv kvůli obsahu uveřejněnému uživatelem, nebo z důvodu porušení jiných povinností. Uživatel musí převzít náklady na právní obhajobu společnosti provozovatele, včetně všech soudních a právních poplatků. Tato podmínka neplatí, pokud uživatel není odpovědný za protiprávní jednání.

8.2 Odpovědnost společnosti provozovatele, z jakýchkoliv právních důvodů, ať už v důsledku smluvního pochybení nebo porušení povinností, je v konečném důsledku určena v souladu s následujícími pravidly:
8.2.1 Pokud provozovatele poskytuje zdarma příslušnou službu způsobující zodpovědnost, je Provozovatel zodpovědná pouze za úmysl a hrubou nedbalost.
8.2.2 V případě placených služeb je však zodpovědnost společnosti provozovatele omezena na úmysl a hrubou nedbalost, ale neomezena v případech zranění osob. V případě mírné nedbalosti však bude Provozovatel zodpovědná pouze za porušení podstatných smluvních povinností, jako je zpoždění nebo nedostupnost, za které provozovatele nese odpovědnost. V případě porušení podstatných smluvních povinností je odpovědnost omezena na typické smluvní škody, se kterými musela společnost Goodgame počítat při uzavření smlouvy v důsledku okolností panujících v tomto okamžiku.
„Podstatné smluvní povinnosti“, jak již bylo uvedeno, jsou povinnosti, kterých se uživatel může dovolávat a které zajistí, že smlouva probíhá v souladu s jejími ustanoveními a dosahuje smluvního cíle.
8.2.3 provozovatele nepřebírá žádnou odpovědnost za přerušení v rámci sítě, která nejsou zaviněna společností provozovatele.
8.2.4 Provozovatel je zodpovědná za ztrátu dat v souladu s výše uvedenými odstavci pouze tehdy, pokud takové ztrátě nebylo možné zabránit odpovídajícími záložními opatřeními přijatými uživatelem.
8.2.5 Výše uvedená omezení zodpovědnosti neplatí v případě explicitních záruk učiněných ze strany provozovatele, v případě úmyslu, a u škod způsobených ztrátou života, končetiny nebo zdraví.


9 Trvání smlouvy, smazání uživatelských účtů


9.1 Není-li pro příslušnou online hru, mobilní hru nebo jiné služby výslovně uvedeno jinak, je trvání smlouvy o používání internetových stránek společnosti provozovatele, online her, mobilních her a dalších služeb na dobu neurčitou. Smlouva počíná při akreditaci nebo aktivaci účtu prostřednictvím provozovatele.
9.2 Smlouva může být ukončena kteroukoli ze stran kdykoli s okamžitým účinkem, za předpokladu, že nebyla dohodnuta časově omezená doba platnosti.

9.3 Každá ze stran má právo vypovědět smlouvu ze závažného důvodu bez udání výpovědní lhůty. „Závažným důvodem“ se obzvláště rozumí, když:
a) uživatel nezaplatil poplatky a neplatí ani přes veškeré upomínky,
b) dojde k projevu chování, které významně ovlivňuje zážitek ze hry ostatních hráčů,
c) jsou použity cheaty, mody anebo hacky, stejně jako jiné formy softwaru, nástrojů nebo skriptů, které pozměňují zážitek ze hry nebo herní mechanismy onlinech her,
d) třetí strany využívají účtu uživatele, ledaže by pravidla hry umožňovala určité výjimky,
e) uživatel využívá uživatelského účtu třetí osoby nebo používá více než jeden uživatelský účet pro online hru, ledaže by pravidla hry umožňovala určité výjimky,
f) uživatel používá virtuální předměty používané v onlinech hře mimo tuto hru, pokouší se koupit nebo prodat tyto virtuální předměty za „skutečné“ peníze nebo se snaží je směňovat,
g) uživatel prodal, koupil nebo směnil uživatelský účet, nebo
h) uživatel hrubě porušuje zákony, které chrání ostatní hráče nebo provozovatel,
i) uživatel úmyslně porušuje tyto všeobecné smluvní podmínky, dodatečná ustanovení anebo pravidla hry.

9.4 Ukončení smlouvy musí být učiněno vždy písemně. Ukončení zaslané e-mailem se považuje za písemnou formu.
9.5 V případě prodloužené nečinnosti má provozovatel právo smazat neaktivní uživatelský účet poté, co o tom učiní předběžné oznámení, a to po nejméně 3 měsících nečinnosti. Kromě toho má provozovatel právo odstranit uživatelský účet na konci smlouvy na základě vlastního uvážení.


10 Změny těchto všeobecných obchodních podmínek a různá ustanovení


12.1 Provozovatel si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky (a) v případě jakýchkoliv změn v důsledku právních změn, (b) v případě jakýchkoliv změn provedených vzhledem k rozhodnutím Nejvyššího soudu, (c) z nezbytných technických důvodu, (d) s cílem zachovat provoz společnosti, (e) v případě změny tržních podmínek, (f) ve prospěch uživatele. Nebude provedena žádná změna, pokud by taková změna podstatně narušila smluvní rovnováhu mezi stranami. Uživatelé budou informováni o případných změnách všeobecných smluvních podmínek prostřednictvím internetových stránek společnosti provozovatele online hry alespoň čtyři týdny předtím, než se plánovaná změna uskuteční. Provozovatel rovněž může zaslat svým uživatelům změněné všeobecné smluvní podmínky e-mailem nebo je informovat o tom, že změněné všeobecné smluvní podmínky jsou dostupné prostřednictvím webových stránek společnosti provozovatele. Uživatel je oprávněn vznést námitku proti jakékoliv změně během čtyř týdnů. Smluvní podmínky jsou považovány za přijaté, pokud o sobě uživatel nedá během období čtyř týdnů vědět, nebo v případě, že uživatel otevře hru znovu poté, co obdrží oznámení o změněných smluvních podmínkách. provozovatele bude konkrétně informovat své uživatele o období čtyř týdnů, právu na odstoupení od smlouvy a právním významu mlčení.
12.2 Uživatelé mají právo na kompenzaci pouze tehdy, pokud jejich protinárok byl legálně prokázán nebo byl uznán společností provozovatele a je nesporný nebo je výsledkem dvojstranně rovného právního vztahu. Uživatelé mohou uplatnit právo na zadržení pouze za předpokladu, že se to týká nároků vyplývajících z této smlouvy.
12.3 Provozovatel komunikuje s uživatelem prostřednictvím e-mailu, není-li těmito smluvními podmínkami stanoveno jinak. Je na uživatelích, aby pravidelně kontrolovali svůj e-mailový účet zadaný při registraci za účelem přijímání zpráv od společnosti provozovatele. Při kontaktování společnosti provozovatele musí uživatelé uvést, kterého uživatelského účtu se zpráva týká.
12.4 Pokud by se některé ustanovení těchto smluvních podmínek stalo neplatným anebo by bylo v rozporu se zákonnými ustanoveními, zůstává platnost zbývajících ustanovení smluvních podmínek nedotčena.


ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


Zakoupíte-li si od nás virtuální měnu nebo virtuální zboží za úplatu (jednotlivě „Smlouva“), každá z těchto smluv se řídí následujícím právem odstoupit od smlouvy, počínaje datem 1. ledna 2020.

Právo odstoupit od smlouvy


Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.
Pro účely uplatnění práva odstoupit od smlouvy nás musíte informovat provozovatele o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, faxu nebo e-mailu). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje zaslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.


Důsledky odstoupení od smlouvy


Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečných prodlev a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený naší společností). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další poplatky.
Pokud jste požádal(a) o zahájení plnění služeb během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.


Informace


Pokud se smlouva týká plnění služeb, Vaše právo odstoupit od smlouvy zanikne poté, co tyto služby byly v plném rozsahu poskytnuty, přičemž plnění těchto smluv začalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele a s Vaším vědomím, že jakmile byly závazky ze smlouvy zcela splněny, ztratíte své právo odstoupit od smlouvy.
Pokud se smlouva týká dodání digitálního obsahu, který není poskytnut na hmotném nosiči, Vaše právo na odstoupení od smlouvy zanikne, pokud plnění smlouvy začalo s Vaším předchozím výslovným souhlasem a s Vaším vědomím, že poskytnutím souhlasu ztratíte své právo odstoupit od smlouvy.

Vaši případnou žádost odstoupení od smlouvy nám zašlete na email: supercesko@seznam.cz